Unisportstore.no vilkår og betingelser

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet.

Innholdsfortegnelse:
 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 10. Mangel ved varen kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Unisport AS, Bådehavnsgade 38, 2450 København SV, Danmark, support@unisportstore.no, Tlf. 21 40 33 00, CVR Nr. 30800680, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Fraktkostnaden er 99 NOK for bestillinger til Norge, med mindre annet opplyses på siden, som f.eks. ved spesielle tilbud.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Tilpasning/personalisering av produkter - trykk og brodering:

Avtalen er bindende fra det tidspunkt selger trykker eller broderer personalisering på produkter(sko, drakter, hansker og andre produkter hvor kjøper har valgt å legge til personalisering med trykk/broderi). Kjøper blir informert via mail når ordre blir lagt til trykking.

Ved trykk på fotballdrakter, er nedtrekksmenyen og spillernummer på hjemmesiden kun en guide. Selger kan ikke garantere at det er disse numrene som spillerne kommer til å bruke i hele sesongen. På de draktene som selger tilbyr originaltrykk, er det skrevet "(original)" etter spillerens navn. Står det ikke "(Original)" etter spillernes navn, så trykker selger med standardtrykk (eget trykk som er skåret ut hos selger). Hvis selger tilbyr ”eget navn/trykk” med originaltrykk, så fremgår dette på de produktene hvor dette er mulig.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Hvis det er valgt personalisering av et eller flere produkter på ordren, vil selger kreve betaling fra det tidspunkt ordre blir lagt til trykking.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

I tillegg tilbys en betalingsløsning via Klarna Bank AB (publ). Hvis denne betalingsløsningen brukes, videreformidler vi informasjon om deg (identitet og kontaktinformasjon) og kjøpet ditt til Klarna, med det formål at Klarna kan håndtere din forespørsel om bruk av betalingsløsningen, samt håndtere selve betalingen. Klarnas behandling av din personlige informasjon skjer i samsvar med Klarnas personvernerklæring og Klarnas vilkår og betingelser, som du vil bli presentert for i forbindelse med kjøpet ditt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Hvis det er valgt personalisering av et eller flere produkter på ordren, vil fakturaen utstedes fra det tidspunkt ordre blir lagt til trykking. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Unisportstore.no sender varene med Bring. Leveringstiden avhenger av hvilke produkter som er bestilt, leveringstiden står angitt i produktbeskrivelsen. Lagervarer sendes oftest innen 24 timer fra lageret vårt og leveringstiden til kunden kan forventes å være 1-3 virkedager. Vi gjør også oppmerksom på at når et produkt er lagt til trykk eller brodering, så er det ikke lenger mulig å endre på evt. størrelse eller trykk.

For bestillingsvarer kan det ta mellom 4-14 virkedager før du kan forvente levering av varene dine. Har du bestilt lagervarer og bestillingsvarer samtidig/på samme ordre, så sendes hele ordren samlet når alle produktene er klare. Dermed gjelder den lengste leveringstiden. Pakken sendes med Bring til leveringsadressens nærmeste utleveringssted.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Når du handler på Unisportstore.no, har du 30 dagers angrerett fra den dagen du mottar ordren.
Returkostnaden og returrisikoen ligger hos kunde. Returfrakt ligger på 89 kr ved benyttelse av vedlagt returlapp. Returlappen har en strekkode med sporing og du er dermed også forsikret hvis det skulle oppstå noe under frakt med Bring. Kostnaden for returfrakten blir trukket fra verdien på varene returneres. Med unntak av reklamasjonsforsendelser.
OBS: Vi mottar ikke varer sendt retur, som sendes som oppkrav.

Angreretten gjelder ikke for produkter med personalisering med trykk eller brodering. Uansett om det er eget trykk, en spiller, standardtrykk eller originaltrykk.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettskjema sendes til kjøper via e-post når ordre sendes fra selger, men det er ikke et krav fra selger at dette skjemaet benyttes. Spørsmål og henvendelser ang. angreretten kan sendes til support@unisportstore.no, eller du kan nå oss på telefon 21 40 33 00.

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Er produktet ikke som du tenkte, eller i feil størrelse, så kan du returnere det til oss innen 30 dager og få pengene for varen refundert. Hvis du har betalt frakt ved bestilling og du returnerer hele ordren tilbake til oss, så refunderes denne frakten også. Returfrakt refunderes ikke og skal betales av kjøper.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Varen skal fremstå som ny ved returnering. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post til support@unisportstore.no).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet og tilbakebetaling skjer innen 14 dager.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og med første henvendelse til Unisport via e-post til support@unisportstore.no.

Reklamasjonsretten gjelder ikke hvis det dreier seg om normal slitasje eller om produktet er blitt skadet/misligholdt på noen måte, f. eks fotballsko som brukes på feil underlag. Behandlingstiden på en reklamasjon er 1-2 virkedager etter mottak hos selger. Hvis reklamasjonen blir godkjent vil rimelige fraktkostnader bli refundert, og inntil 89 kr. Returlapp kan fås av selger og denne har verdi 89 kr. Ved godkjent reklamasjon koster den 0 kr. Kontakt selger for å få en returlapp.
OBS: Selger mottar ikke varer i retur som er sendt som oppkrav.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Tilbakebetaling skal da skje innen 14 dager.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Hvis kjøper har oppgitt feil leveringsadresse og/eller navn ved bestilling og pakken derfor leveres til henting feil sted, så kan dette endres mot et gebyr på 170 NOK (dette for å dekke gebyr for omadressering hos Bring).

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Unisport AS vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.